THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 09/04/2021 | 4:15 PM  | View count: 4171

Ngày 01/4/2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền Thành phố Hà Nội (Quyết định);

Theo đó, Quy định việc tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Thành phố Hà Nội được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức Việt Nam và nước ngoài tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của Thành phố và các cơ quan tham gia quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế. Việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Nông dân Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố được thực hiện theo quy định của Đảng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2021 và thay thế thay thế Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đính kèm Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế Tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền của thành phố Hà Nội  theo đường link:  https://dfa.hanoi.gov.vn/documents/2104563/0/Q%C4%90+04.2021+c%E1%BB%A7a+UBND+Th%C3%A0nh+ph%E1%BB%91+H%C3%A0+N%E1%BB%99i.pdf/1e8fb6a7-012c-4aab-813f-df4116c412a7

 

 

Hiển thị bài viết tin tức

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 2.206.374