THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Giám đốc Sở ngoại vụ Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 19/02/2024 | 4:36 AM  | View count: 139

Sở Ngoại vụ Hà Nội thông báo lịch tiếp công dân năm 2024 như sau:

https://dfa.hanoi.gov.vn/documents/2104563/0/TB03+thay+TB01+tie%CC%82%CC%81p+co%CC%82ng+da%CC%82n+2024.pdf/38bd6b59-b0f4-4b24-a9de-6866ce3e028b