THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về danh mục hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ đi lại đối với doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam
Ngày đăng 25/04/2024 | 8:56 PM  | View count: 199

Thực hiện Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg Ngày 12/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, cấp và quản lý thẻ đi lại doanh nhân APEC; Hướng dẫn của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an tại các văn bản số 16741/QLXNC-P5 ngày 04/7/2023 và 5443/QLXNC-P3 ngày 19/4/2023, Sở Ngoại vụ thông báo về đối tượng, danh mục và cách thức nộp hồ sơ đề nghị cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ đi lại đối với doanh nhân đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (Thông báo số 66/TB-NV gửi kèm theo).

https://dfa.hanoi.gov.vn/documents/2104563/0/ABTC_Tho%CC%82ng+ba%CC%81o+danh+mu%CC%A3c+hs+apec-version+2.pdf/d8eeca8a-00cd-4266-b2a0-881fceae4b09