DANH SÁCH ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI NƯỚC NGOÀI

 

CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

 

CHÂU ÂU

1

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ 

37

Đại sứ quán Việt Nam tại Anh 

Vietnam embassy in India

Vietnam embassy in England

2

Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét 

38

Đại sứ quán Việt Nam tại Áo 

Vietnam embassy in Bangladesh

Vietnam embassy in Austria

3

Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy 

39

Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan 

Vietnam embassy in Brunei

Vietnam embassy in Poland

4

Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia 

40

Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút 

Vietnam embassy in Cambodia

Vietnam embassy in Belarus

5

Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc 

41

Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ 

Vietnam embassy in Republic of Korea

Vietnam Embassy in Belgium

6

Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a 

42

Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri 

Vietnam embassy in Indonesia

Vietnam embassy in Bulgaria

7

Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan 

43

Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch 

Vietnam embassy in Kazakhstan

Vietnam embassy in Denmark

8

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào 

44

Đại sứ quán Việt Nam tại Đức 

Vietnam embassy in Laos

Vietnam embassy in Germany

9

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a 

45

Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan 

Vietnam embassy in Malaysia

Vietnam Embassy in The Netherlands

10

Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma 

46

Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri 

Vietnam embassy in Myanmar

Vietnam embassy in Hungary

11

Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ 

47

Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp 

Vietnam embassy in Mongolia

Vietnam embassy in Greece

12

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản 

48

Đại sứ quán Việt Nam tại Italy 

Vietnam embassy in Japan

Vietnam embassy in Italia

13

Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân 

49

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga 

Vietnam embassy in Newzealand

Vietnam Embassy in Russia

14

Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a 

50

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp 

Vietnam embassy in Australia

Vietnam embassy in France

15

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan 

51

Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan 

Vietnam embassy in Pakistan

Vietnam embassy in Finland

16

Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin 

52

Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni 

Vietnam embassy in Philippines

Vietnam embassy in Romania

17

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 

53

Đại sứ quán Việt Nam tại Séc 

Vietnam embassy in Thailand

Vietnam embassy in Czech

18

Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên 

54

Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a 

Vietnam embassy in Democratic People's Republic of Korea

Vietnam embassy in Slovakia

19

Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa 

55

Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha 

Vietnam embassy in China

Vietnam embassy in Spain

20

Đại sứ quán Việt Nam tại Xinh-ga-po 

56

Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì 

Vietnam embassy in Singapore

Vietnam embassy in Turkey

21

Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca 

57

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển 

Vietnam embassy in Sri Lanka

Vietnam embassy in Sweden

 

TRUNG ĐÔNG

58

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ 

Vietnam embassy in Switzerland

22

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-cập 

59

Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na 

Vietnam embassy in Egypt

Vietnam embassy in Ukraine

23

Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út 

60

Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan 

Vietnam embassy in Saudi Arabia

Vietnam embassy in Uzbekistan

24

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca Ta 

 

CHÂU MỸ

Vietnam embassy in Qatar

25

Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét 

61

Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na 

Vietnam embassy in Kuwait

Vietnam embassy in Argentina

26

Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran 

62

Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin 

Vietnam embassy in Iran

Vietnam embassy in Brazil

27

Đại sứ quán Việt Nam tại Ixaren 

63

Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da 

Vietnam embassy in Israel

Vietnam embassy in Canada

28

Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất 

64

Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê 

Vietnam embassy in UAE

Vietnam embassy in Chile

 

CHÂU PHI

65

Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba 

Vietnam embassy in Cuba

29

Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la 

66

Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì 

Vietnam embassy in Angola

Vietnam embassy in United States of America

30

Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri 

67

Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô 

Vietnam embassy in Algerie

Vietnam embassy in Mexico

31

Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi 

68

Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma 

Vietnam embassy in Libya

Vietnam embassy in Panama

32

Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc 

69

Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la 

Vietnam embassy in Morocco

Vietnam embassy in Venezuela

33

Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích 

  

Vietnam embassy in Mozambique

34

Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi 

  

Vietnam embassy in South Africa

35

Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria 

  

Vietnam embassy in Nigeria

36

Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a 

  

Vietnam embassy in Tanzania